Blogg

Ekonomiska utmaningar med att äga sin IT

I min förra blogg skrev jag om en CFO:s viktigaste saker att tänka på när det gäller IT. Flera punkter handlade om verksamhetsnytta, styrning, kontroll men också om flexibilitet, ekonomisk risk och kapitalbindning. Det är inte bara den tekniska utvecklingen i (x)aas lösningar som påverkar branschen, även den ekonomiska och redovisningstekniska delen har betydelse för denna typ av affärsmodell.

I en traditionell modell görs en finansiell investering i hårdvara, mjukvara och andra komponenter. Investeringen belastar balansräkningen som i sin tur påverkar rörelsekapital, soliditet och andra finansiella nyckeltal. En försämrad soliditet kan t.e.x leda till att bolaget får en sämre ekonomisk ”rating” hos olika kreditinstitut. Om investeringen inte görs via någon form av extern finansiering så påverkar den dessutom bolagets kassa/likviditet, vilket binder kapital. I.o.m annamandet av nya redovisningsregler (K2, K3 och IFRS)  har kraven på insyn i redovisningen kring hur olika delar redovisas ökat. T.e.x gäller nu att bolag som är leastagare, i koncernredovisningen, ska redovisa sina finansiella leasingavtal som om de vore ett avbetalningsköp, d v s en tillgång och en skuld. Dessutom ska kostnaden delas upp i olika delar i koncernens resultaträkning. Detta skapar en rätt avancerad manuell hantering som bolagen idag måste förhålla sig till.
Nyckeltal och redovisning i all ära, viktigare faktorer är verksamhetsnytta, trygghet/säkerhet och kontroll. Att hålla sig inom budget, vare sig det är en löpande driftsbudget eller en projektbudget är viktigt för alla verksamheter. Genom att bygga in olika mått av flexibilitet i en funktionslösning går det att skapa bättre förutsättningar för att nå dessa mål. En flexibel funktionslösning som inte ses som en finansiell lease klassas som OPEX (resultatraträkning) och inte som CAPEX (balansräkning/investering). (En OPEX-hantering innebär att periodens kostnad (månad/kvartal e.t.c) går som en kostnad direkt i resultaträkningen medans en CAPEX-hantering innebär att totalbeloppet över hela perioden ska tas upp i balansräkningen på olika ställen för att sedan skrivas av över tillgångens livslängd). Med rätt förutsättningar leder en flexibel funktionsaffär också till bättre kostnadskontroll. Månadskostnaden kan styras beroende på hur parametrarna sätts (antal användare, volym e.t.c). Istället för att binda upp pengar i en stor investering inkluderande hård- och mjukvara men också egen personal så kan hela lösningen hyras in som en flexibel funktionslösning. Verksamheten avlastar också egna resurser som istället kan fokusera på kärnverksamheten.

 

Publicerad av Mats Läckgren på 2016-apr-04 11:18:20


Mats Läckgren jobbar som Group CFO på ITF Svensk IT Funktion. Han har mångårig erfarenhet av att jobba i både nationella och internationella bolag som b.la Oracle, Addnode och BEA Systems.

Ämnen: IT budget

Ladda ner den senaste rapporten här